Всяка година с торовете Лактофол се залагат опити в масови полета, в демополета на семенарски фирми и в Научни звена, чиято цел е: съвместно със земеделските производители и компетентните специалисти да се създават най-добрите практики на грижи за растенията. Само през сезон 2011/2012 в страната са изведени около 350 демонстрационни опита с обща площ над 40 000 дка. Направени са проучвания от научни колективи от Аграрния университет в Пловдив, ДЗИ Генерал Тошево, ДЗИ Карнобат и ДЗС Образцов чифлик- Русе.

Както в производтвото на земеделска продукция, така и в опитите, листният тор Лактофол се смесва с масово използваните и регистрирани за употреба пестициди. В Опитното поле на Аграрен университет, Пловдив бе извършена изследователска дейност и демонстрационни опити по темата „Лактофол и смесимост с хербицидни препарати” още през 2006 година, под ръководството на проф. Тонев, катедра Земеделие и Хербология. Поради проявен интерес към тази тема от страна на земеделски производители, ще припомним накратко постановката и изводите и то не защото това е единственото изпитване, а защото е най- мащабното.

 

Опит І. Сравнителна сортова реакция към листния тор Лактофол 0

Сравнителната сортова реакция към листни торове на 14 сорта зърнено-житни култури, от които 13 сорта пшеница и 1 сорт тритикале. Всеки от 14-те сорта е засят на площ от 500 m2. Листния тор в този опит е внесен съвместно с хербицидния препарат Дерби 175 СК в доза 5 ml/dka за борба срещу широколистните плевели във фенофаза братене и 400 ml/dka Лактофол 0. Във фенофаза начало на изкласяване е извършено второ третиране с 400 ml/dka Лактофол 0 съвместно с инсектицида Нуреле Д в доза 70 ml/dka.

 

Първите видими признаци на ефикасност от приложението на хербицида и листния тор започнаха да се наблюдават към 7-я – 10-я ден, а достигнаха своя максимум след 15-я – 20-я ден. Констатирахме отлична съвместимост между двата продукта, която се изразява в засилване на хербицидния ефект. Токсичните прояви върху плевелите при комбинираната употреба на листния тор и хербицида настъпиха с 2-3 дни по-бързо и бяха по-силно изразени с 10-15% по скалата на EWRS. На фона на прилежащите нетретирани с хербицид и неторени контроли при всички сортове посевът в по-късните фенофази е максимално изравнен.

 

ИЗВОДИ:

 

1. Анализа на резултатите от добива на пшенично зърно дава основание да твърдим, че между листния тор и хербицида Дерби 175 СК съществува синергизъм в действието. Този факт дори в много по-висока степен сме констатирали и при наши предходни изследвания от периода 1998-2000 г. В опита не е констатирано нападение от насекомни неприятели в стопански значима плътност, което прави необосновано внасянето на Нуреле Д във фаза начало на изкласяване. Целта на внасянето на инсектицида в нашия случай беше по-скоро да докажем съвместимостта му с листния тор Лактофол 0.

 

2. Констатираното повишаване на добива при всички сортове пшеница и при тритикалето на практика се дължат на по-големия брой и по-добре охранени зърна в класа. Нарастването на добива в резултат от съвместната употреба на листния тор и пестицидите при различните сортове е в границата от (12,6-17%).

 

Опит ІІ. Смесимост на листният тор Лактофол 0 с листни (вегетационни) системни хербицидни препарати при пшеницата

Експериментирани са 20 варианта с най-нови и перспективни хербициди при пшеницата включително и такива, които са предмет на биологично изпитване от НСРЗ за 2006 г.

 

Варианти на опита

а) – чисто хербицидно действие

б) – комбинирано действие (хербицид + листен тор)

Дерби супер – 3,3 g/dka, Мустанг СК – 60 ml/dka, Дерби супер – 3,3 g/dka + DE 742 – 20 ml/dka + прилепител, Линтур – 20 g/dka, Ларен 60 ВГ – 1,0 g/dka, Гранстар 75 ВГ – 1,5 g/dka, Арат + ДЕШ – 15 g/dka, 2,4 Д – 150 ml/dka, Уидмастер – 120 ml/dka, Грасп 250 – 50 ml/dka, Топик 240 – 17 ml/dka, Пума супер – 100 ml/dka, Хусар макс – 25 g/dka, Ларен дуо – 1,0 g/dka + Старане – 30 ml/dka, Дерби 175 СК – 7 ml/dka, ПИК – 15 g/dka, Секатор, Секатор – 25 g/dka + Пума супер – 100 ml/dka – 25 g/dka, ПИК – 15 g/dka + Топик 240 – 17 ml/dka, Линтур – 25 g/dka + Грасп – 50 ml/dka, Нетретирана контрола (К)

 

ИЗВОДИ:

1. С изпитаните активни вещества в Опита за смесимост на Лактофол 0 с хербицидни препарати, се третират над 90% от площите засети с пшеница в България. Безпроблемното смесване на този широко популярен листен тор в практиката, с най-предпочитаните хербицидни препарати при пшеницата е една отлична атестация за Лактофол 0, което разкрива възможности за още по масовото му използване.

 

2. При нито един от вариантите на опита не наблюдавахме смущения в растежните и репродуктивни прояви на пшеницата, нито пък влошаване на хербицидното действие на препаратите спрямо съседните им парцелки, които бяха третирани със същия хербицид, но без листно торене.

 

3. На този опит са извършени неколкократни визуални наблюдения за хербицидна ефикасност и фитотоксичност към културата. Отчетохме добива на пшенично зърно, абсолютна и хектолитрова маса. Не констатирахме и проблеми от смесването на Лактофол 0 и с два хербицидни препарата, един от които е за унищожаване на житните, а другия за борба с широколистните плевели.

 

Общото впечатление от изведените опити е изразено в доклада така: „листните торове на Екофол АД проявят отлична съвместимост с масово използваните вегетационни хербициди при пшеница, царевица и слънчоглед. Правилната употреба както на листните торове, така и на хербицидите може да допринесе и за засилване на хербицидния ефект срещу плевелите, както и за намаляване или предотвратяване на евентуални фитотоксични прояви на отделни хербициди върху културите.»

 

Всички опити са подкрепени с богат набор от снимки по време на вегетацията на културите. Всички опити на фирма Екофол АД бяха предмет на разглеждане по време на двете призентации на Хербитур, проведен през м. юни 2006, както и пред студентската аудитория и други колеги специалисти от науката и аграрния бизнес. Мероприятието Хербитур беше широко отразено в средствата за масова информация.

 

Из Доклада на проф. Тонев