ЕКОЛОГИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДЪЛБОЧИННА ПРЕРАБОТКА НА

РАСТИТЕЛНА ПЕПЕЛ ОТ РАСТИТЕЛНА БИОМАСА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТОРОВЕ 

 

От 2006 година „Екофол“ АД разработи и внедри „Екологична технология за дълбочинна преработка на пепел от растителна биомаса (предимно слънчогледова) при производството на селскостопански торове“.

С помощта на тази авангардна технология от 10 000 тона слънчогледова пепел могат да бъдат произведени:

Калиев сулфат – кристали и гранули                                                                      1 600 т.

Калиев нитрат – кристали и гранули                                                                      1 280 т.

Магнезиев сулфат – кристали и гранули                                                               3 210 т.

Магнезиев нитрат – кристали и гранули                                                               1 780 т.

NPK 15:15:15 (с калиев сулфат) гранули                                                                  1 780 т.

NPK 0:20:0 (суперфосфат) гранули                                                                        9 680 т.

 

ВСИЧКО                                                                                                                    19 630 т.

Електроенергия                                                                                  43 900 мегаватт/часа

 

Технологията и свързаното с нея производство не отделят никакви отпадни продукти.

Използвайки тази технология, компанията успя да ограничи вноса на някои особено скъпи суровини, необходими за основното производство – листни биоминерални торове за всички селскостопански култури отглеждани в България.

През 2008 г. проектът беше представен в конкурс и одобрен за финансиране по Европейските кохезионни програми.

 

Черноморският регион се явява един от най-подходящите в света региони за усвояването на тази технология поради следните причини:

  1. Бързо развиващо се съвременно селско стопанство, което формира непрекъснато увеличение на търсенето на фосфорни, калиеви и комплексни N:P:K торове.
  2. Огромни селскостопански площи засявани ежегодно с култури, чийто остатъци след жътвата могат да се използват в качеството им на суровини за тази технология.
  3. Все по-нарастващите изисквания за съблюдаване на екологичните стандарти в селското стопанство и промишлеността.
  4. Наличие на достатъчна предприемаческа култура и финансов капитал за усвояване на появяващите се технологични иновации в различни сектори.

По-голямата част от съществуващите заводи за преработка на слънчоглед имат изградена технологичната инфраструктура необходима за това производство. При прилагане на съответни мерки по модернизацията и дооборудването в тях могат да бъдат създадени предприятия за преработка на растителни отпадъци.