Свали декларацията от ТУК!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ЕКОФОЛ АД гр. Търговище

ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВО И  ОКОЛНА СРЕДА

 

ЕКОФОЛ АД е един от утвърдените в Република България производители на листни торове. Произвежданата гама химически продукти с търговска марка “Лактофол” е добре посрещана на българския и международни пазари. Приоритет в дейността на ЕКОФОЛ АД е въвеждането на принципно новите технологии за високоефективно и екологично торене.

В условията на засилваща се конкуренция на българския и международни пазари и на непрекъснато повишаване изискванията на потребителите, стратегическата цел на политиката по качество и управление на околната среда на ръководството на дружеството е:

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ В УСЛОВИЯТА НА ЕФЕКТИВНО И ЕКОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО.

Ръководството оценява, че постигането на политиката е възможно само чрез ефикасна Интегрирана система за управление и система за управление на околната среда, базирана на изпитаните и утвърдени принципи на БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005. Това налага:

 • участие на целия ръководен персонал при определяне целите, насоките и задачите по качеството и по отношение на опазване на околнатата среда;
 • въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране политиката и целите по качество и целите по околна среда;
 • определяне и прилагане на всички необходими за системата за управление процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление;
 • прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за ефикасността на процесите и удовлетвореността на клиентите и на заинтересованите страни, с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрения;
 • изграждане на ефективни и взаимноизгодни отношения с нашите доставчици. 1. Непрекъснато обновяване и усъвършенстване на произвежданите продукти в съответствие с изискванията на клиентите и националните и международни стандарти и производство с гарантирано качество;3. Постигане на високо качество на взаимоотношенията с клиентите, непрекъснато изучаване на техните изисквания и очаквания и поддържане на ефективно партньорство в процеса на работа;5. Осигуряване на високо качество на обучение, квалификация, мотивация и възпитание на персонала на дружеството;7. Спазване на приложимите законови и други изисквания, които фирмата е приела да изпълнява, отнасящи се до нейните аспекти на околната среда;9. Определяне на аспектите на околната среда, върху които Организацията има влияние и осигуряване на ефективни методи за наблюдение и измерване, както и за намаляване на вредните въздействия върху околната среда при изпълнение на нейните дейности.Неотстъпното провеждане на политиката по качество и по отношение на околна среда, постигането на целите и изпълнението на изискванията на документите на интегрираната системата за управление са задължение и отговорност на всички работещи в дружеството, независимо от длъжността, която заемат.
 • Ръководството е убедено, че персоналът на ЕКОФОЛ АД ясно осъзнава своята роля за развитието и успеха на дружеството и отговорността на Организацията по ангажиментите за управление на околната среда и е уверено, че всеки съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринесе за поддържане и непрекъснато подобряване на интегрираната система за управление.
 • 8. Включва ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяванията на околната среда;
 • 6. Постигане на висока дисциплина и персонална отговорност на работата от всеки служител на дружеството;
 • 4. Създаване на ефективна организация и управление на дружеството;
 • 2. Осигуряване на необходимите ресурси за повишаване на качеството и на екологичното производство, техническо обновление и подобряване на технологията;
 • За реализиране на политиката по качество и околната среда, ръководството ще работи за постигане на следните основни цели:

Като ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на ЕКОФОЛ АД,

 

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност в осъществяването на обявените в настоящата Декларация политика и цели.

 

 

                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Татяна Михайлова

Дата: 25.08.2016г.