Документи на „ЕКОФОЛ“ АД по договор № 4МС-02-194/27.04.2012 за провеждане на Процедура за избор на изпълнител с предмет на процедурата: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1.1: Автоматична линия за пълнене на течни торове в опаковка тип РЕТ туба от 10 л.

Обособена позиция 1.2: Автоматична обемно дозираща линия за пълнене на суспензионни торове в опаковка тип РЕ кофи от 10л.

 

1. Решение за откриване на процедура:

Изглед на цял екран

 

2. Обява

Изглед на цял екран

 

3. Пояснителен документ

Изглед на цял екран

 

4. Техническа спецификация

Изглед на цял екран

 

5. Изисквания към офертите

Изглед на цял екран

 

6. Методика за оценка на офертите

Изглед на цял екран

 

7. Приложение 1:

Изглед на цял екран

 

8. Приложение 2:

Изглед на цял екран

 

9. Приложение 3:

Изглед на цял екран

 

10. Приложение 4:

Изглед на цял екран

 

11. Приложение 5:

Изглед на цял екран

 

12. Списък с тръжна документация:

Изглед на цял екран